Ενημέρωση για ερευνητικές εργασίες

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, ο ΣΕΜΜΘ ανακοίνωσε τα μέλη του, επικοινωνία με το ΥΠΕΝ , που αφορούσε το status των δημοτικών λατομείων και αιτήσεων ερεύνης σύμφωνα με τον νέο λατομικό νόμο.

Επιγραμματικά τέθηκαν τα εξής :

•Η μη πρόβλεψη καταβολής παραβόλου δημοτικών λατομείων μαζί με την αίτηση.

•Η κατάθεση παραβόλου 3.000 ευρώ, για όσους έχουν αιτήσεις έρευνας σε δημοτικά λατομεία.

•Η μη καταβολή του παραβόλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4512/18, απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με εκτίμηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης