Το International Stone Summit για 5η φορά στην Διεθνή Έκθεση Marmomac 2019

Η Marmomac 2019 καλωσόρισε για την 5η έκδοση του International Stone Summit, της παγκόσμιας διάσκεψης αφιερωμένης στη φυσική πέτρα, στην οποία συμμετείχαν οι κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί στον τομέα των μαρμάρων.

Φέτος το κύριο θέμα της διάσκεψης ήταν «Το διεθνές δίκτυο marketing φυσικών πετρωμάτων: εμπειρίες, προκλήσεις, ιδέες», με στόχο τη συγκέντρωση των κύριων διεθνών ενώσεων μαρμάρου από τις χώρες που εμπλέκονται με σκοπό την ανάπτυξη περιεχομένου και την δυνατότητα συζήτησης εστιάζοντας στη φυσική πέτρα.

Μεταξύ των άλλων αντιπροσώπων από διάφορες χώρες, η κ. Κωνσταντίνα Λάζη, Πρόεδρος και ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, εκπροσώπησαν την Ελλάδα, η οποία έχει καταστεί σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι της εμπορίας μαρμάρων, καθώς τοποθετείται στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μεταξύ των μαρμαροπαραγωγών χωρών, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του ITC (International Trade Center). Τα μέλη-επιχειρήσεις του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. παράγουν και εξάγουν το Ελληνικό Μάρμαρο σε 120 χώρες, καλύπτοντας έτσι εμπορικά το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.

Στην ομιλία της, η κ. Λάζη αναφέρθηκε στην ιστορικότητα και την αξία του ελληνικού μαρμάρου από την αρχαιότητα, προβάλλοντας τα στοιχεία που την καθιστούν ξεχωριστή και εξαιρετική: “Το ελληνικό μάρμαρο προκύπτει από τον συνδυασμό μεταξύ του πλούσιου ελληνικού υπεδάφους, της ποιότητας του πετρώματος, της ελληνικής τεχνογνωσίας εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου που μετρά ήδη πέντε (5) χιλιετίες και φυσικά του εμπορικού δαιμόνιου του Έλληνα που πρώτος μεταξύ όλων στον τότε ανεπτυγμένο κόσμο, εμπορεύτηκε και εξήγαγε δια θαλάσσης μαρμάρινους όγκους.”, δήλωσε η κ. Λαζή.

“Τα 3 αυτά χαρακτηριστικά: 1) Ελληνικό Υπέδαφος – Πετρώματα υψηλής ποιότητας, 2) Τεχνογνωσία Εξόρυξης και Επεξεργασίας και 3) Εξωστρέφεια και εμπορικό δαιμόνιο αξιοποίησαν οι μετέπειτα αυτοκρατορίες καθώς και ο υπόλοιπος κόσμος χτίζοντας από τότε έως σήμερα και με Ελληνικό Μάρμαρο σημαντικά έργα του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο σύγχρονος καταναλωτής, ο οποίος επιλέγει η οικία του ή ακόμη και ορισμένα αντικείμενα της ζωής του να κοσμούνται από ένα κομμάτι Ελληνικής Γης, ένα κομμάτι Ελληνικού Μαρμάρου, νιώθει, γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι μέσω της χρήσης αυτού, το αποτέλεσμα και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται κουβαλούν ένα κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, η τεχνογνωσία εξόρυξης και επεξεργασίας, μαζί με την εξωστρέφεια και εμπορική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εγγυώνται ένα άψογο αποτέλεσμα.”, πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει ο τομέας των φυσικών πετρωμάτων, η κ. Λαζή επεσήμανε την άνοδο της τεχνητής πέτρας ως μία από τις σημαντικότερες. Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε πως “αρκετά έργα κάνουν χρήση εισαγόμενων μαρμάρων. Το φαινόμενο αυτό  οφείλεται: α) στην τάση διαφοροποίησης των καταναλωτών, β) στο χαμηλότερο κόστος της πλειοψηφίας των εισαγόμενων προϊόντων καθώς και γ) στην ελλιπή προβολή και ενημέρωση των καταναλωτών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την Ιστορική και Ποιοτική Ταυτότητα του Ελληνικού Μαρμάρου.”

“Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα φυσικά πετρώματα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις όπως κι όλοι εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα, αντιπροσωπεύοντας σήμερα τον τομέα του φυσικού μαρμάρου. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα μεταξύ των οποίων το μέλλον των υλικών μας, ο σκληρός ανταγωνισμός που προέρχεται από τις ανθρώπινα κατασκευασμένες τεχνητές πέτρες και η τοποθέτηση φυσικής πέτρας στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και, τέλος, η κυκλική οικονομία.”, κατέληξε η κ. Λαζή

Πηγή: stonenews.eu

 

The International Stone Summit for fifth time during Marmomac 2019

Marmomac 2019 welcomed the 5th edition of the International Stone Summit, the world conference dedicated to natural stone attended by the leading international associations in marble sector.

This year the main topic of the summit was “The international marketing network for natural stone: experiences, challenges, ideas”, aiming at bringing together the main international marble associations from countries involved with the intention of developing content and stimulating opportunities for discussion and debate focusing on natural stone.

Among other delegates from several countries, Mrs Konstantina Lazis, President and Mr Panagiotis Iliopoulos, vice-president of  the Greek Association of Marble Companies of Macedonia and Thrace represented Greece, which has become an important player in marble trade games, as it has been ranked 4th in the world rankings of marble producing countries, according to recent statistic data by the International Trade Center. The members-businesses of the Association of Marble Companies of Macedonia and Thrace produce and export Greek Marble to 120 countries, by covering commercially the biggest part of the international stone market and demand.

In her speech, Mrs Lazis referred to the historicity and the value of Greek marble since ancient times, highlighting what makes it special and exceptional: “The Greek Marble constitutes the combination of rich Greek subsoil, quality of petrification, Greek know-how in marble excavation and processing that already dates five (5) milleniums back and of course the sharp commercial spirit  of Greek merchants who were the first in the developing world to trade and export marble volumes by water.”, said Mrs Lazis.

“Those 3 features: 1) Greek Subsoil – High quality petrification, 2) Know-how in Excavation and Processing and 3) Extroversion and sharp commercial judgment were applied by subsequent empiries and the rest of the world by building up to this day important masterpieces of human civilization using Greek Marble.

The contemporary consumer who chooses his house or even certain objects of his daily life to be decorated by a piece of Greek Land, a piece of Greek Marble, feels, knows and realizes that, by using it, the result and the vibes generated carry a part of Greek History and Cultural Inheritance. Moreover, know-how in excavation and processing in combination with extroversion and commercial skills of Greek businesses guarantee an impeccable outcome.”, she added.

As for challenges that natural stone sector has to face and overcome, Mrs Lazis pointed out the rise of artificial stone as one of the most important. More specifically, she said “many projects nowadays use man made, artificial stone. This phenomenon is due to: a) the consumers show the tendency to make the difference, b) the cost for the majority of those types of artificial stones is in many cases lower  and c) the consumers are inadequately informed and unaware of the quality features and the Historical and Qualitative Nature and Value of the Greek Marble.”

“It is indisputable that new challenges lie ahead for all natural stones, for all of us who are here in this room today representing the sector of natural marble. And we need to address several serious issues among which the future of our materials, the harsh competition coming from man made, artificial stones and the positioning of the natural stone in the era of climate change, environmental protection and last but not least, circular economy.”, closed Mrs Lazis.

Source: stonenews.eu