Διαμαρτυρία του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ κατέθεσε αίτηση-διαμαρτυρία προς τον Συντονιστή Δρα. Ιωάννη Σάββα αναφορικά με την διερεύνηση καθυστέρησης της διαδικασίας ελεγχου για χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών στα λατομεία μαρμάρων σε δημοτικές εκτάσεις καθώς και την λήψη αναγκαίων μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα εκ μέρους του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ προτείνετε να εξεταστεί αποκλειστικά από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

  • εάν έχει ήδη παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης του λατομείου που αφορά η αίτηση ή εάν προηγείται άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση στην αιτούμενη έκταση.
  • έως ότου ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η συνδρομή ή μη των αρνητικών προϋποθέσεων που τάσσει η διάταξη του άρθρου 59 παρ. 3 περιπτ. α) του Ν. 4442/2016 η αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών παραμένει εκκρεμής και παρεμποδίζεται η εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος προσκόμιση των επιπρόσθετων αναγκαίων δικαιολογητικών για την χορήγηση της έγκρισης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών.

Επιπρόσθετα, στο υπόμνημα αυτό τονίζεται ότι ουδεμία απάντηση έχουν λάβει μέλη του Συνδέσμου σε αιτήσεις διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομεία μαρμάρου που βρίσκονται σε δημοτικές εκτάσεις της νήσου Θάσου καθώς η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων αδυνατεί να προβεί στη διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης των εν λόγω αιτήσεων που υποβλήθηκαν ενώπιον της, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Θάσου δεν έχει αποστείλει το υπάρχον αρχείο με τα ήδη λειτουργούντα δημοτικά λατομεία, αλλά και τις παλαιότερες, πριν τη ψήφιση των Ν. 4512/2018 και Ν. 4442/2016, υποβληθείσες εκκρεμείς αιτήσεις.

Με εκτίμηση
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης